3 Lutego 2016  - 31 Stycznia 2019

Rękawica Breast Sense - znajdź 10 minut dla siebie.

Drukuj
Wyślij na adres e-mail
Dodaj swój komentarz
A A A
Rękawica Breast Sense jest niezastąpioną pomocą w przeprowadzaniu samodzielnej kontroli piersi. Breast Sense jest Twoim pierwszym krokiem do regularnych badań profilaktycznych, które mogą ocalić Twoje zdrowie i życie.
Rękawica Breast - MG_9855g.jpg

Rak piersi przez długi okres rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie. Niestety, finansowanie badań przesiewowych w Polsce obejmuje tylko kobiety w wieku 50-69 lat. Nowotwór rozpoznawany jest często w zaawansowanym stadium, dlatego warto badać się rękawicą Breast Sense. Nowotwór piersi we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny!

W Polsce rak piersi głównie rozpoznawany jest u kobiet w wieku 50-69 lat. Jednak choroba ta dotyka coraz młodsze kobiety, już w wieku 20-49 lat, doświadczając osoby w pełni aktywne w życiu zawodowym oraz rodzinnym. W ostatnich 30 latach zachorowalność na raka wśród młodych kobiet wzrosła prawie dwukrotnie.

A Breast Sense zwiększa wrażlwość dotyku 8- krotnie, dzięki czemu umożliwia wykrycie nawet najmniejszych zmian.

Regularne badanie piersi przy pomocy Breast Sense możesz wykonywać nie wychodząc z domu. Intymnie i komfortowo.

Breast Sense przeznaczona jest dla kobiet w różnym wieku. Dzięki łatwej instrukcji szybko nauczysz się jak przeprowadzać badanie samodzielnie. Wystarczy 10 minut raz w miesiącu. Rękawicy można używać wielokrotnie. 

Wicej o Rękawicy Breast Sense

BREAST SENSE to rękawica wielokrotnego użytku do samodzielnego badania piersi. Przeznaczona dla kobiet powyżej 20 roku życia i polecana szczególnie kobietom w okresie menopauzy, oraz po okresie karmienia piersią.

Dzięki rękawicy Breast Sense można wykryć guzki piersi mające nawet wielkość ziarenka cukru. Jest pomocą przeznaczoną do zwiększenia wrażliwości dotyku ośmiokrotnie! Rękawica znacznie zmniejsza tarcie o skórę, co sprawia, że palce przemieszczają się po piersi bez problemu, czyniąc badanie bardziej dokładnym i komfortowym.

Guzki w piersiach rozwijają się w bardzo szybkim tempie, dlatego mammografia wykonywana co dwa lata nie zastąpi samodzielnego, regularnego badania się za pomocą rękawicy.

Breast Sense jest bezpiecznym produktem, nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jest to produkt medyczny opatentowany i certyfikowany.

I jeszcze ciekawa opinia o rękawicy Breast Sense z portalu mamazawsze.pl.

Po co nam piersi?

Zdziwiona pytaniem? Nie bez powodu Cię o to pytam, bo jeśli widzisz choć jedną zaletę z ich posiadania to ZADBAJ O NIE! Tak wiele mamy do stracenia…

Każda z nas boi się raka, lecz smutną prawdą jest, że bar­dzo mała liczba kobiet samo­dziel­nie bada swoje piersi. Kobiety nie chcą tego robić z róż­nych powo­dów. Dro­gie Panie, nasze życie i zdro­wie jest zde­cy­do­wa­nie zbyt cenne, aby tłu­ma­czyć się bra­kiem 10 minut raz w mie­siącu.

Pamię­tajmy, że guzki w pier­siach roz­wi­jają się w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Rzadko wyko­ny­wane bada­nie u leka­rza spe­cja­li­sty, czy prze­pro­wa­dzona od czasu do czasu mam­mo­gra­fia, nie jest w sta­nie ich wykryć w odpo­wied­nio wcze­snym sta­dium. Pamię­taj­my, że cho­roba nie dotyczy tylko nas, ale razem z nami dźwi­gają na ple­cach ten pro­blem nasze rodziny i naj­bliż­sze oto­cze­nie. Czy zastanawiałaś się co zrobią/co poczują gdy Ciebie zabraknie?

Kiedy napisała do mnie przedstawicielka jedynego w Polsce dystrybutora rękawicy do samobadania piersi Breast Sense (która zwiększa czucie podczas badania i ułatwia jego wykonywanie), zgodziłam się od razu przyłączyć do akcji, gdyż ich celem nie jest promowanie jedynie samego produktu, ale w szczególności profilaktyki raka piersi, które są symbolem kobiecości.

Ręka­wica to pro­dukt medyczny wie­lo­krot­nego użytku i zaak­cep­to­wany przez Depar­ta­ment Zdro­wia, nie powo­duje żad­nych skut­ków ubocz­nych. Jest stwo­rzona po to aby uła­twić kobie­tom wyko­ny­wa­nie samo­ba­da­nia, ponie­waż dzięki niej bada­nie staje się bar­dziej dokładne i kom­for­towe – dla­tego, że zmniej­sza tar­cie o skórę, co spra­wia, że dłoń prze­suwa się gładko po ciele.

Atu­tem ręka­wicy jest 8-krot­nie zwięk­szona czu­łość dotyku, co daje nam moż­li­wość wykry­cia naj­mniej­szych guz­ków bądź zmian wiel­ko­ści zia­renka cukru. Jeżeli cho­dzi o prze­cho­wy­wa­nie ręka­wicy to wystar­czy ją prze­myć w let­niej prze­go­to­wa­nej wodzie po wyko­na­nym bada­niu i wło­żyć do załą­czo­nej różo­wej tore­beczki, którą zawie­szamy w widocz­nym dla nas miej­scu. 

Do ręka­wicy dołą­czona jest instruk­cja jak powinno wyglą­dać samobada­nie oraz kalen­darz żeby pomóc nam kon­tro­lo­wać kiedy powin­ny­śmy się badać. Samobada­nie powinno być wyko­ny­wane mie­dzy 5 a 7 dniem cyklu men­stru­acyj­nego. Kobiety które kar­mią i kobiety, które prze­cho­dzą meno­pauzę powinny wybrać sobie jeden stały dzień w mie­siącu np. pierw­szą sobotę mie­siąca. Jeśli chce­cie uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat ręka­wicy wejdź­cie na stronę www.zdrowepiersi.com.pl

Źródło: http://mamazawsze.pl/po-co-nam-cycki/

TU można zapoznać się z instrukcją jak wykonać badanie piersi (bez /i z rękawicą). Proszę Cię o jedno, znajdź 10 minut dla siebie …

http://zdrowepiersi.com.pl/rekawica-breast-sense/jak-sie-badac/

https://www.youtube.com/watch?v=m9omu3MFhfc Jak przeprowadzić badanie za pomocą rękawiczki brast


 

Komentarze

komentarz

podpis


Galeria zdjęć


powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoradyVideo
VideoPorady